Reglement

 1. De voorinschrijving wordt op een door de organisatie te bepalen moment gesloten.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.
 3. De deelnemers dienen de aanwijzingen van verkeersregelaars en politie op te volgen.
 4. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde  medewerkers c.q. vrijwilligers.
 5. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie van de BradeLierloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 6. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden. De eerstvolgende editie van de loop vindt een jaar later plaats.
 9. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
  Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 10. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.
 11. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de BradeLierloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 13. Het is verboden honden mee te nemen op het parcours.
 14. Indien de deelnemer een prijs heeft gewonnen, dient de prijs op de dag zelf moeten worden opgehaald.